បណ្ណសារចំណាត់ក្រុម៖ គ្រប់គ្រង

បានការពារ ៖ Research Methology (Please insert code of subject (Password)

គ្មាន ដំណកស្រង់ ព្រោះ នេះជា ប្រកាស ត្រូវបានការពារ។

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PDF (M)

Power And Influence In The Workplace

Power And Influence In The Workplace

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PPT (M) | បញ្ចេញមតិ

Developing

Organizational Behavior (Chapter10) នៅមានស្លាយមេរៀននេះបន្តទៀត។ សូមចុចលើចំនងជើងដើម្បីធ្វើការ Download Files ។

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PPT (M) | បញ្ចេញមតិ

Foundations of Team Dynamics

Organizational Behavior (Chapter9)

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PPT (M) | បញ្ចេញមតិ

Decision Making and Creativity

Organizational Behavior (Chapter8)

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PPT (M) | បញ្ចេញមតិ

Work-Related Stress and Stress Management

Organizational Behavior (Chapter7)

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PPT (M) | បញ្ចេញមតិ

Motivation in the Workplace

Organizational Behavior (Chapter5)

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PPT (M) | បញ្ចេញមតិ

Workplace Emotions, Attitudes, and Stress

Organizational Behavior (Chapter4)

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PPT (M) | បញ្ចេញមតិ

Perception and Learning in Organizations

Organizational Behavior (Chapter3)

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PPT (M) | បញ្ចេញមតិ

Individual Behavior, Values, and Personality

Organizational Behavior (Chapter2)

បានផ្សាយ​ក្នុង Files PPT (M) | មតិ 2